Eco Fresh Hub

Η εταιρεία Eco Fresh Hub ασχολείται με τον έλεγχο ποιότητας των φρούτων και λαχανικών. Επιπλέον, παρέχουμε υπηρεσίες αποθήκευσης και συσκευασίας. Δουλεύουμε για προμηθευτές που εξυπηρετούν τόσο τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής στην Πολωνία όσο και μικρότερους παραλήπτες. Τα πλεονεκτήματά μας περιλαμβάνουν την τοποθεσία και τον ευέλικτο χρόνο εργασίας προσαρμοσμένο στις προσδοκίες του πελάτη.

Αποθήκη

 

Η εγκατάσταση βρίσκεται στο Chrzanów, ακριβώς δίπλα στον αυτοκινητόδρομο Α4.

Η τοποθεσία μας στη νότια Πολωνία, μεταξύ Κατοβίτσε και Κρακοβίας, είναι ένα ιδανικό μέρος για να πραγματοποιηθεί έλεγχος ποιότητας πριν από την παράδοση στον πελάτη για εισαγωγείς φρούτων και λαχανικών από τη νότια Ευρώπη.

Η αποθήκη μας χωρίζεται σε 3 δωμάτια, συμπεριλαμβανομένων δύο ανεξάρτητων χώρων ψύξης, εξασφαλίζοντας την ποιότητα των εξυπηρετουμένων προϊόντων με έλεγχο θερμοκρασίας από 2 βαθμούς.

Ολόκληρη η περιοχή της εταιρείας βρίσκεται υπό συνεχή οπτική επιτήρηση.

Τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με 24ωρη παρακολούθηση θερμοκρασίας

 

Προσφέρουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες

 

– αποθήκευση προϊόντων

– συσκευασία

– ανασυσκευασία

– επισήμανση

– ζύγιση ελέγχου

– προετοιμασία εγγράφων και κοινοποίηση παραδόσεων

– παλετοποίηση

 

Ελεγχος ποιότητας

 

Ασχολούμαστε με τον έλεγχο ποιότητας των φρέσκων φρούτων και λαχανικών.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, χρησιμοποιούμε επαγγελματικό εξοπλισμό μέτρησης που μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε με ακρίβεια την ποιότητα των προϊόντων.

Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής στην Πολωνία.

Τα πλεονεκτήματά μας περιλαμβάνουν εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία.

Η προσφορά μας περιλαμβάνει:

– ελέγχους ποιότητας

– διαλογή

– έλεγχο της συμμόρφωσης του προϊόντος

– ελέγχους εγγράφων

– ελέγχους σήμανσης

– ελέγχους συσκευασίας

Σας προσκαλούμε να συνεργαστείτε μαζί μας.

The Eco Fresh Hub company deals with quality control of fruit and vegetables. Additionally, we provide warehousing and packaging services. We work for suppliers serving both the largest commercial networks in Poland and smaller recipients. Our strengths include location and flexible working time tailored to the customer's expectations.

Warehouse

 

The facility is located in Chrzanów, directly on the A4 motorway.

Our location in the south of Poland, between Katowice and Krakow, is an ideal place to perform quality control before delivery to the customer for fruit and vegetable importers from southern Europe.

Our warehouse is divided into 3 rooms, including two independent cooling areas, ensuring the quality of the handled products with temperature control from 2 degrees.

The entire area of ​​the company is under constant video surveillance.

The rooms are equipped with 24-hour temperature monitoring

 

 

We offer the following services

 

– product storage

– packaging

– repackaging

– labelling

– check-weighing

– preparation of documentation and notification of deliveries

– palletization

 

 

Quality control

 

We deal with quality control of fresh fruit and vegetables.

During the inspection, we use professional measuring equipment that allows us to accurately assess the quality of products.

We work with the largest commercial networks in Poland.

Our strengths include qualified staff with many years of experience.

 

Our offer includes:

– quality controls

– sorting

– checking the compliance of the product

– documentary checks

– marking checks

– packaging checks

We invite you to cooperate with us

Firma Eco Fresh Hub zajmuje się kontrolą jakości owoców i warzyw. Dodatkowo świadczymy usługi magazynowania oraz konfekcjonowania. Pracujemy dla dostawców obsługujących zarówno największe sieci handlowe w Polsce jak i mniejszych odbiorców. Do naszych atutów należy lokalizacja oraz elastyczny czas pracy dopasowany do oczekiwań klienta.

Magazyn

 

Obiekt położony w miejscowości Chrzanów bezpośredni przy autostradzie A4.

Nasza lokalizacja na południu Polski pomiędzy Katowicami a Krakowem jest idealnym miejscem do wykonania kontroli jakości przed dostawą do klienta dla importerów owoców i warzyw z południa Europy.

Nasz magazyn jest podzielony na 3 pomieszczenia w tym dwie niezależne powierzchnie chłodnicze zapewniające zachowanie jakości obsługiwanych produktów z kontrolą temperatur od 2 stopni.

Cały teren firmy objęty jest stałym nadzorem wizyjnym.

Pomieszczenia wyposażone są w całodobowy monitoring temperatur

 

Oferujemy następujące usługi

 

– składowanie produktów

– pakowanie

– przepakowywanie

– etykietowanie

– doważanie

– przygotowanie dokumentacji i awizacja dostaw

– paletyzacja

 

Kontrola jakości

 

Zajmujemy się kontrolą jakości świeżych owoców i warzyw.

Podczas kontroli korzystamy z profesjonalnego sprzętu pomiarowego który pozwala dokładnie ocenić jakość produktów.

Współpracujemy z największymi sieciami handlowymi w Polsce.

Do naszych atutów należy wykwalifikowana kadra pracowników z wieloletnim doświadczeniem.

Nasza oferta obejmuje:

– kontrole jakości

– sortowanie

– sprawdzanie zgodności produktu

– kontrole dokumentacji

– kontrole znakowania

– kontrole opakowań

Zapraszamy do współpracy

Eco Fresh Hub şirketi, meyve ve sebzelerin kalite kontrol hizmetleri sunmaktadır. Bunun yanında depolama ve paketleme hizmetleri de vermekteyiz. Hem Polonya'daki en büyük perakende zincirlerine hem de daha küçük alıcılara hizmet veren tedarikçiler için çalışıyoruz. Güçlü yönlerimiz arasında, konum ve müşterinin beklentilerine göre ayarlanmış esnek çalışma zamanı yer alır.

Depo

Tesis, Chrzanów adlı yerleşim yerinde, A4 otoyolunun hemen yanında bulunmaktadır.

Polonya’nın güneyinde, Katowice ve Kraków arasındaki konumumuz, Avrupa’nın güneyinden meyve ve sebze ithalatını yapanlar için müşteriye teslimattan önce kalite kontrolünü gerçekleştirmek için ideal bir yerdir.

Depomuz, iki bağımsız soğutma alanı dahil olmak üzere, 3 tane odaya bölünmüş olup, 2 dereceden başlayan sıcaklık kontrolü ile servis edilen ürünlerin kalitesinin korunmasını sağlamaktadır.

Şirketin tüm alanı sürekli görsel gözetim altındadır.

Odalar 7/24 sıcaklık izleme ile donatılmıştır.

 

Aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız

 

– ürün depolama

– paketleme

– yeniden paketleme

– etiketleme

– kontrol tartımı

– belgelerin hazırlanması ve teslimatların bildirilmesi

– paletleme

Kalite kontrolü

Taze meyve ve sebzelerin kalite kontrol hizmetini sunuyoruz.

Kontrol sırasında, ürünlerin kalitesini doğru bir şekilde değerlendirmemizi sağlayan profesyonel ölçüm ekipmanları kullanıyoruz.

Polonya’daki en büyük perakende zincirleriyle çalışıyoruz.

Güçlü yönlerimiz arasında uzun yıllara dayanan deneyime sahip kalifiye çalışan kadrosu bulunmaktadır.

Teklifimiz şunları içermektedir:

– kalite kontrolleri

– sıralama

– ürünün uygunluğunun kontrol edilmesi

– belge kontrolleri

– işaretleme kontrolleri

– paketleme kontrolleri

Sizi işbirliğine davet ediyoruz.

L'azienda Eco Fresh Hub si occupa del controllo qualità di frutta e verdura. Inoltre, forniamo servizi di magazzinaggio e confezionamento. Lavoriamo per fornitori che servono sia le più grandi catene di vendita al dettaglio in Polonia che i destinatari più piccoli. I nostri punti di forza includono l’ubicazione e l'orario di lavoro flessibile adattato alle esigenze del cliente.

 

Magazzino

 

La struttura si trova a Chrzanów, all’imbocco dell’autostrada A4.

La nostra ubicazione nel Sud della Polonia, tra Katowice e Cracovia, è il luogo ideale per gli importatori di frutta e verdura del Sud Europa per fare il controllo di qualità prima della consegna al cliente. Il nostro magazzino è suddiviso in tre vani, di cui due aree di raffreddamento indipendenti, che garantiscono la qualità dei prodotti tramite il controllo della temperatura da due gradi.

L’intera area dell’azienda è sotto costante sorveglianza visiva.

Nei vani c’è il monitoraggio della temperatura 24 ore al giorno e sette giorni su sette

Offriamo i seguenti servizi:

– stoccaggio dei prodotti

– imballaggio

– riconfezionamento

– etichettatura

– controllo peso

– preparazione della documentazione e notifica delle consegne

– pallettizzazione

 

Controllo di qualità

 

Ci occupiamo del controllo qualità di frutta e verdura fresca.

Durante il controllo usiamo degli strumenti di misura professionali che ci consentono di valutare con precisione la qualità dei prodotti.

Lavoriamo con le più grandi catene di vendita al dettaglio in Polonia.

Il nostro elemento prezioso è un personale qualificato con molti anni di esperienza.

La nostra offerta comprende:

– controlli di qualità

– cernita

– verifica della conformità del prodotto

– controlli della specifica

– controlli della marcatura

– controlli dell’imballaggio

 

Ti invitiamo a collaborare con noi.

La empresa Eco Fresh Hub se ocupa del control de calidad de frutas y verduras. Además, brindamos servicios de almacenamiento y empaque. Trabajamos para proveedores que atienden tanto a las cadenas comerciales más grandes de Polonia como a destinatarios más pequeños. Nuestras ventajas incluyen la ubicación y el horario de trabajo flexible y adaptado a las expectativas del cliente.

Almacén

 

La instalación está ubicada en Chrzanów, directamente junto a la autopista A4.

Nuestra ubicación en el sur de Polonia, entre Katowice y Cracovia, es un lugar ideal para realizar el control de calidad antes de la entrega al cliente para los importadores de frutas y verduras del sur de Europa.

Nuestro almacén está dividido en 3 salas, incluidas dos áreas de enfriamiento independientes, asegurando la calidad de los productos servidos con control de temperatura desde 2 grados.

Todo el área de la empresa está bajo constante vigilancia visual.

Las salas están equipadas con monitoreo de temperatura de 24 horas.

 

Ofrecemos los siguientes servicios

 

– almacenamiento de productos

– embalaje

– reembalaje

– etiquetado

– control de peso

– preparación de documentación y notificación de entregas

– paletización

 

Control de calidad

 

Nos ocupamos del control de calidad de frutas y verduras frescas.

Durante la inspección, utilizamos equipos de medición profesionales que nos permiten evaluar con precisión la calidad de los productos.

Trabajamos con las cadenas comerciales más grandes de Polonia.

Nuestras fortalezas incluyen personal calificado con muchos años de experiencia.

Nuestra oferta incluye:

– controles de calidad

– clasificación

– comprobación de la conformidad del producto

– controles documentales

– controles del marcado

– controles de embalaje

 

Los invito a la cooperación.

Change Language To: English Polish Spanish Greek Italian Turkish